Monday, July 6, 2009

梦泪 .

让对我有所期望的人失望..
自己也对自己的表现觉得好差...走在回家路途..

鼻子一酸...
眼泪模糊了视线..突然感觉到泪水是这么的真实在我脸颊...醒来..


发现我真的哭了...
原来我忘了哭的感觉..庆幸当下有你的声音陪伴着我... =)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


原来不喜欢的口味
都可以让我想喜欢...


No comments: