Wednesday, April 24, 2013

自然剛好.
 photo 41c62274a12c11e2a2d522000a1fb04d_7_zpsd89421e0.jpg


从不问你多爱我..
心   就看得穿愛情的真假... photo 00f6de7493c511e2b93522000a1f96b2_7_zpsc5e727cb.jpg

  
我想  我们现在爱得自然剛好..
是愛的舒服步調.. photo 2c30fd9889e511e29a8f22000a9f195b_7_zps1a1f0487.jpg虽然现在拿手的就没几..
等我未来还你一个惊奇...
喜欢你在睡前 
亲亲我额头.

 

No comments: